Pengaruh budaya barat

Budaya baangsa indonesia yang di kenal juga dengan sebutan “Budaya Timur”sangat memegang teguh nilai-nilai dan norma-norma sosial budaya serta kehormatan bangsa. Bagaimana tidak..........?? Di mata dunia bangsa indonesia di kenal sebagai bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial budaya serta kehormatan bangsa. Bangsa indonesia memiliki banyak kebudayaan yang bervariasi. Sejak zaman dahulu,nenek moyang kita selalu berusaha menjaga untuk menjaga keutuhan kebudayaan yang kita miliki. Namun sayang,kita sebagai generasi penerus bangsa tidak pandai menjaga keutuhan dan keaslian budaya bangsa indonesia.
Salah satu contoh real yang sering kita jumpai dari ketidak utuhan sosial budaya  di sekitar kita adalah mengenai pakaian.
Cara memakai pakaian pada zaman dahulu sangat berbeda dengan zaman sekarang. Pakaian masyarakat tempo dulu lebih tertutup daripada pakaian pada zaman sekarang. Pakaian paada zaman sekarang terkesan buka-bukaan dan tidak sopan. Budaya pakaian yang terkesan bukabukaan pada saat ini sebenarnya diadaptasi dari budaya barat
artikel